Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

11/04/2017, Διακήρυξη για Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δ Χανίων

11.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                             ΑΔΑ 7ΛΥ7ΩΗ5-ΙΚΚ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Χανιά, 11 / 04 / 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                Α.Π. 18529
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δ Χανίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Για όλες τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια» θα κατατεθεί ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) στην συνολική τιμή που έχει προϋπολογιστεί ανά απορριμματοφόρο θεωρώντας ότι το όχημα δεν διαθέτει καμία από τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια». Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης θα αφορά και την ωριαία αποζημίωση των εργασιών επί του ποσού που έχει προϋπολογισθεί. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Φορέας της προμήθειας είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 32.258,06 7.741,34€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.741,94€ σύνολο 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει όλο το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Το γραφείο κίνησης οχημάτων θα είναι αρμόδιο για την επιλογή των απορριμματοφόρων που θα εγκατασταθούν τα συστήματα ασφαλείας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για ένα μόνο όχημα θεωρώντας ότι δεν διαθέτει καμία από τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια»

Η.1. Τοποθέτηση Οπίσθιας κάμερας με κλωβό προστασίας και μόνιτορ παρακολούθησης στην καμπίνα

Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24%

1.314,40 €

Η.2. Τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας σχετικών με τα πίσω σκαλοπάτια της υπερκατασκευής

Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24%

939,00 €

Η.3. Τοποθέτηση κομβία EMERGENCY STOP τύπου μανιταριού (δεξιά-αριστερά)

Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24%

140,12 €

Η.4. Τοποθέτηση ηχητικού βομβητή οπισθοπορείας

Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24%

113,84 €

Η.5. Τοποθέτηση: Προφυλαγμένους στροβοσκοπικούς φάρους

Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24%

105,40 €

Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% ανά όχημα

2.612,77 €

 

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλες τις ομάδες. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο του συνόλου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 02/ 05 /2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός απορριμματοφόρου και παράλληλα η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν : α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, β) οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, γ)οι Συνεταιρισμοί, δ)οι Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821041750

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδ/φές- Ενδεικτ.Προϋπ/μός - Έντυπο Οικον.Προσφοράς