Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

9/4/15, Απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων με την διαδικασία του κατεπείγοντος στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

09.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού όπως περιγράφονται παρακάτω σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 47/2015 και 48/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ έχουν ως εξής:

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Είδη παντοπωλείου

15000000-8

19.244.36

2.575,68

21.820,04

2

Κατεψυγμένα λαχανικά

15331170-9

753,63

97,97

851,60

3

Είδη αρτοποιίας

15811000-6

4.637,20

602,84

5.240,04

4

Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού

15511100-4

1.466,64

190,66

1.657,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

26.101,83

3.467,15

29.568,98

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) αριθμητικώς και ολογράφως ανά ομάδα ειδών: (α) στην νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης στον Οργανισμό, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων –Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη ελαιολάδου,

(β) στη τιμή της μελέτης όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, για τα είδη παντοπωλείου (εκτός ελαιολάδου), κυλικείου, κατεψυγμένων λαχανικών και γάλακτος.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Παρασκευή 18 Απριλίου 2015 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση - Τεχνικές προδιαγραφές