Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/02/2015,Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους

17.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:02

 

Χανιά: 16-02-2015

Α.Π: 8560

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, 2014», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 25000,00με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας στις 04 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:30 έως 10:00π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς

 

Αρχεία

  1. 4._entypo_prosforasylikon_xylinon_kataskeyo
  2. 3._endeiktikos_proϋpolmos_ylikon_xylinon_kataskeyo
  3. 2.tehnikes_prodiagrafesylikon_xylinon_kataskeyo
  4. 1.prokiryxi_promitheias_ylikon_xylinon_kataskeyon