Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

03/12/2015, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού, Δ.Ε. Σούδας

03.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 03 / 12 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 75430

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού, Δ.Ε. Σούδας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95

 3. Τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)

 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-6662.025 για “Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδοφωτισμού Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ”

 6. Την υπ’ αριθμό 850/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 7. Την υπ' αριθμό 863/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 15.000,00€ (ΑΔΑΜ 15REQ003385916)

 8. Την υπ' αριθμ. Α-1247/2015 Π.Α.Υ., ποσού 15.000,00€

 9. Την υπ’ αριθμ. 73980/27-11-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας

 10. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας

 11. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 12. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού για τη Δ.Ε. Σούδας, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε λαμπτήρες και όργανα έναυσης όλων των τύπων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού Φωτισμού της Δ.Ε. Σούδας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

 

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α

ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π. 250W E40 αχλαδωτή

Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 27.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήματος αχλαδωτού για φωτιστικό σώμα ισχύος 250W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

650

 

Προϋπολογισμός ομάδας Α, 8.794,50€

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

Α/Α

ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με σωληνοειδές περίβλημα 100W Ε40

Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με κεραμική τεχνολογία για φωτισμό εξωτερικών χώρων, με κάλυκα E40, 100W, με διαφανές σωληνωτό περίβλημα, φωτεινής ροή τουλάχιστον 10.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.800Κ περίπου. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 18.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,21μ.

50

2

Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με σωληνοειδές περίβλημα 70W Ε27

Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων με κεραμική τεχνολογία για φωτισμό εξωτερικών χώρων, με κάλυκα E27, 70W, με διαφανές σωληνωτό περίβλημα, φωτεινής ροή τουλάχιστον 7.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.800Κ περίπου. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,155μ.

150

 

Προϋπολογισμός ομάδας Β, 5.049,15€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ

Α/Α

ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

Μετασχηματιστής Νατρiου 250W

Μετασχηματιστής φωτισμού 250V, εξωτερικού χώρου, κατάλληλο για τον λαμπτήρα ατμών Να ισχύος 250W που αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ και τις Ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ.

30

2

Μετασχηματιστής μεταλλικών αλλογονιδίων 100W

Μετασχηματιστής φωτισμού, εξωτερικού χώρου, κατάλληλο για τον λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100W που αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ και τις Ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ.

10

3

Μετασχηματιστής μεταλλικών αλλογονιδίων 70W

Μετασχηματιστής φωτισμού, εξωτερικού χώρου, κατάλληλο για τον λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 70W που αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ και τις Ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ.

50

 

 

Προϋπολογισμός ομάδας Γ, 1.156,35€

 

 

 

 

 

Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με της διατάξεις του ΦΕΚ 573/99.1986 ΤΕΥΧΟΣ Β΄, με τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και IEC. Mε σήμανση CE.

Τα παραπάνω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων, με έξοδα του προμηθευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια ηλεκτρολογικων υλικων οδοφωτισμου, Δ.Ε. Σουδας"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

 

Ανακοίνωση