Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

11/11/2015, Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων και υλικών συντήρησης κήπων,πάρκων,παιδικών χαρών

11.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

                                                                      Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης κάδων & υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 902,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

Ποσότητα

1.

Γεωύφασμα ECOFIBRE 150 gr/m

Τετραγ. μέτρα

53

2.

Ασφαλτικά κεραμίδια (σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας)

Τετραγ. μέτρα

40

3.

Αστάρι οικολογικό για γαλβανισμένες επιφάνειες

κιλά

2

4.

Ριπολίνη νερού Α' Ποιότητα

κιλά

15

5.

Βερνίκι Εμποτισμού ξύλινων επιφανειών εξωτερικού χώρου με φίλτρο προστασίας

κιλά

14

6.

Γυαλόχαρτο Νο 80-320

μέτρα

2

                                             ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 902,94

  Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100,το αργότερο μέχρι και την 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα , την οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων & υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών».