Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

23/08/2017, Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

23.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:18

                           ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                                      

                                                                            Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων  συνολικού προϋπολογισμού 230.751,70€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

Αναλυτική Διακήρυξη

ΤΕΥΔ