Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

15/03/2017, Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών, fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

15.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:55

                                                                           Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών, fax  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  συνολικού προϋπολογισμού 73.747,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΔ