Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

07/11/2017, Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκδήλωσης – παρουσίασης του νέου βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού

07.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 07 / 11 / 2017


Αρ.πρωτ.: 64871

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκδήλωσης – παρουσίασης του νέου βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 668/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις

  3. Την υπ’ αριθμό 62097/25-10-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

  4. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε τις προσφορές σας για τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκδήλωσης – παρουσίασης του νέου βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα:

 

Παράθεση δείπνου, σε έως οκτώ άτομα, σε εστιατόριο της πόλης των Χανίων, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, το οποίο θα περιλαμβάνει ορεκτικά (ντολμαδάκια, καλιτσουνάκια, κολοκυθοκεφτέδες, ντάκο), κυρίως πιάτο (μπριζόλα χοιρινή, πατάτες τηγανητές, σαλάτα χωριάτικη) και κρασί λευκό 1 κιλό, προϋπολογισμού 160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκδήλωσης – παρουσίασης του νέου βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 

 

1. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ