Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

05/07/2017, Προμήθεια Τροφίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χανίων (για είδη ιχθυοπωλείου νωπά), με απευθείας ανάθεση.

05.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:48

 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

    Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για  τις παρακάτω ομάδες της Προμήθειας Τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού  προϋπολογισμού 7.637,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Έχετε δικαίωμα να καταθέσετε προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες. 

Αναλυτικά:

Πρόσκληση