Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

14/09/2017, Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών και ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων

14.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 14 / 09 / 2017


Α.Π.: 52795

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών και ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Την υπ’ αριθμό 143/2017 Απόφαση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 3.500,00€ στον Κ.Α. 15-7135.005 για την κάλυψη της

 3. Την υπ’ αριθμό 44172/30-08-2017 (ορθή επανάληψη) Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Βιβλιοθηκών

 4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 5. Την Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας

 6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών και ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών (Δημοτική Βιβλιοθήκη και Παιδική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου) του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 3.400€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Εκθέσεις, η προμήθεια αφορά στα παρακάτω:

 

ΟΜΑΔΑ Α

 

Δύο ηλεκτρικές σκούπες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 800€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

Ηχητικός εξοπλισμός για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας, προϋπολογισμού 2.600€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης. Ο Εξοπλισμός αποτελείτε από:

 

 1. 1 τεμάχιο Κονσόλα ήχου

 2. 2 τεμάχια Ενεργά Ηχεία 10’’

 3. 2 τεμάχια Ενεργά Ηχεία 8’’

 4. 1 τεμάχιο CD mp3 player

 5. 2 τεμάχια Μικρόφωνα Καλωδιακά

 6. 1 τεμάχιο Μικρόφωνο Ασύρματο

 7. 4 τεμάχια Επιτοίχιες βάσεις ηχείων

 8. 3 τεμάχια Επιδαπέδιους γερανούς μικροφώνων

 9. 3 τεμάχια Καλώδια 15μ XLRmale –XLRfemale balanced (Ηχεία)

 10. 2 τεμάχια Καλώδια 5μ XLRmale –XLRfemale balanced (Ηχεία)

 11. 3 τεμάχια Καλώδια 10μ XLRmale –XLRfemale balanced (Μικρόφωνα)

 12. 1 τεμάχιο Καλώδιο 1μ XLRfemale–Jack 6.3mm male balanced (Ασυρ.Μικρόφωνο)

 13. 2 τεμάχια Καλώδια 1μ XLRfemale –Jack 6.3mm male balanced (CD.Mp3 player )

 14. 2 τεμάχιο Καλώδιο 3μ MiniJack stereo – 2xRCA male ( Pc Aux connection)

 15. 40 μέτρα Καλώδιο NYMHY 3x1,5mm εύκαμπτο

 16. 4 τεμάχια Φις αρσενικά σούκο

 17. 4 τεμάχια Πρίζες μίνι σούκο εξωτερικές

 18. 1 τεμάχιο Πολύπριζο 6 θέσεων 1,5μ καλώδιο , με 6 + 1 διακόπτες

 19. 5 τεμάχια Πολύπριζα 5 θέσεων 5μ καλώδιο με διακόπτη

 20. 36 μέτρα Πλαστικό Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 25x16mm

21) 1 τεμάχιο Ικρίωμα τροχήλατο αλουμινίου 8 θέσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για τη μία ή και τις δύο ομάδες, αλλά η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας. Πιθανά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για την “Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών και ηχητικού εξοπλισμού”, ΟΜΑΔΑ .........., Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Τεχνική Έκθεση για ηλεκτρικές σκούπες

Τεχνική Έκθεση για ηχητικό εξοπλισμό