Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

24/02/2017, Προμήθεια μικροτσίπ για την ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων

24.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 24 / 02 / 2017


Α.Π.: 9387

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μικροτσίπ για την ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Την υπ’ αριθμό 85/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 2.500,00€ στον Κ.Α. 70-6699.004 για την κάλυψη της (ΑΔΑΜ:17REQ005825075)

  • Την υπ’ αριθμό 4447/30-01-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια μικροτσίπ για την ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 2.499,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (μικροτσίπ) για την σήμανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου Χανίων, βάσει του Ν. 4039/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4235/2014 και συγκεκριμένα:

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης για την σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (microchip) με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

  1. Διαστάσεις 2,1Χ12mm

  2. Με συσκευή τοποθέτησης μίας χρήσης αποστειρωμένη

  3. Κατασκευασμένο σύμφωνα με ISO 11784/11785 και τεχνολογίας FDX-B

504

 

 

Η παράδοση των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάθεση και τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια μικροτσίπ για την ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπισης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ