Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/10/2017, Προμήθεια απορριμματοφόρων και επιβατηγών αυτοκίνητων Δήμου Χανιών

03.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:49

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο  Αντιδήμαρχος  ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια   απορριμματοφόρων και επιβατηγών αυτοκίνητων, συνολικού προϋπολογισμού 257.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης,  για το τμήμα 1, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ενώ για το τμήμα 2 κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:.34144512-0, 34110000-1

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συνολικά  ανέρχεται στο ποσό των 207.258,06  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 49.741,94 ευρώ, σύνολο 257.000,00  €    ευρώ. Αναλυτικά η προμήθεια χωρίζεται σε 2 τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ 1:

Η προμήθεια αφορά Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων με μεταχειρισμένο πλαίσιο και καινούρια υπερκατασκευή, εκτιμώμενης αξίας 157.258,06 €  πλέον ΦΠΑ  37.741,94 €, σύνολο 195.000,00 €   Συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ :  46086

 

  ΤΜΗΜΑ 2 :

 Η προμήθεια αφορά Προμήθεια 5 επιβατηγών αυτοκινήτων, εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 €  πλέον ΦΠΑ  12.000,00€, σύνολο 62.000,00  €

Συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 46087

 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν  την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα ή και στα 2  τμήματα.

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό   55472/26-09-2017 αναλυτική Διακήρυξη .

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος

      Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    19/10/2017  και ώρα 09:00 π.μ

      Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   03/11/2017  και ώρα 15:30  

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 09 /11/2017 και ώρα 8.30 π.μ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

10. Ενστάσεις – προδικαστικές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  4.145,00   ευρώ  σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει και στα 2 τμήματα. Για το τμήμα 1 η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο ποσό των 3.145,00 € , για το τμήμα 2 ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 €

 

Διακήρυξη και παραρτήματα

Φύλλο Συμμόρφωσης (σε word)

Πίνακας Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών (σε word)