Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

18/8/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

18.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 08:59

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση της υπηρεσίας «Ετήσια ασφάλιση των Οχημάτων–Μηχανημάτων–Δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 27.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον Κ.Α.Ε.6251-00 έτους 2017.

CPV 66514110-0 , NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω Υπηρεσία, περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που είναι αναπόσπαστο τμήμα των τευχών Δημοπράτησης. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 520,00€ ισχύος 4 μήνες από την ημέρα του Διαγωνισμού και θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα στο άρθρο 14 των όρων της Διακήρυξης αναφέρονται. Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές, την Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει την επιλογή αναδόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές ,ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αντώνης Σχετάκης