Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

7/6/2017, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση κυλικείων εντός των κλειστών Γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων

07.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:18

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,

προκηρυσσει

 

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση κυλικείων εντός των κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων για τριετή μίσθωση εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κυλικείο στο Βορειοανατολικό τμήμα ισογείου του Ναυταθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Σούδας στην Κάτω Σούδα.

15,40

200,00

Κυλικείο στο ισόγειο του κτιρίου του κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας στην Πάνω Σούδα.

16,72

150,00

Κυλικείο στο ισόγειο του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Κουνουπιδιανών. (περιοχή Καμπάνι)

 

16,72 

150,00

Κυλικείο στο Βορειοανατολικό τμήμα του ισογείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισσού

27,65

300,00

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:30 έως 10:00 πμ. ενώπιον της
αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού:

Α)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας (Νόμιμο πιστωτικό ίδρυμα) για κάθε κυλικείο στο οποίο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Γ)Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα κυλικεία για τα οποία επιθυμούν να δώσουν προσφορά.

Δ) Για τον εγγυητή: 1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 2. Δημοτική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.

Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα, ορίζονται στη διακήρυξη άρθρο 7.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ