Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

07/03/2017, Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας»

07.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.

 2. Δεν γίνεται δεκτή προσφορά για μέρος των ειδών.

 3. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

 4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται σταδιακά στις σχολικές μονάδες εντός 3 εργασίμων ημερών από την παραγγελία της διεύθυνσης του σχολείου.

 5. Διάρκεια σύμβασης: Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και λήξη ένα έτος με τη δυνατότητα παράτασης για 4 μήνες, με σύμφωνη γνώμη και των δυο συμβαλλομένων, αν δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

   

  Η σύμβαση θεωρείται λήξασα

 • Όταν λήξουν οι ποσότητες των ειδών ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος που έχει ορισθείς ή

 • Όταν λήξει και η τετράμηνη παράταση ακόμη κι αν υπάρχουν υπόλοιπα των υπό προμήθεια ειδών και δεν γίνεται δεκτή οικονομική απαίτηση του συμβαλλόμενου.

   

 1. Η σχολική επιτροπή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για τους παρακάτω λόγους:

 • επανειλημμένα παράπονα από τις σχολικές κοινότητες για την ποιότητα των προϊόντων

 • καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης ή άρνηση παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο του σχολείου,

 • τιμολόγηση σε διαφορετικές τιμές από την κατατιθέμενη οικονομική προσφορά, αφού κληθεί πρώτα ο ανάδοχος να εκφράσει τις απόψεις του, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση εκ μέρους του.

   

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 3Θ Πράξη /2017 της Σχολικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 24.155,82 ευρώ με Φ.Π.Α. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω ποσότητες και είδη μέχρι την 13/03/2017.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Ρ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

δ. υπεύθυνη δήλωση όπου θα γράφεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές και γενικές προδιαγραφές

 

Ο Πρόεδρος της ΣΧολικής ΕπιτροπήςΔ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Κονταξάκης Ευτύχης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ