Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

01/12/2017, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

01.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 15:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                       Χανιά 01/ 12 /2017
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                              Α.Π 71060
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                     ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να καταθέσετε την προσφορά σας για τις « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης έχει οριστεί στο ποσό των 21.159,89 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας οι οποίες επισυνάπτονται.

Η κατάθεση της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο υποψήφιος προμηθευτής αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η υπηρεσία.

κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής η οποία εκφράζεται ως εξής:

(α) για τα αντιγριπικά εμβόλια το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους σύμφωνα με το ισχύον, κατά την ημέρα παράδοσης, Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και

(β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και για τις πάνες, η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στη συνολική αξία της ομάδας για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται παρακάτω.

Η προσφορά, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΜΒΟΛΙΑ6%

33157000-5

1.113,70

 

66,82

 

1.180,52

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

1.113,70

66,82

1.180,52

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 2

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

2.975,00

386,75

3.361,75

ΟΜΑΔΑ 3

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

3.411,31

818,71

4.230,02

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

9.990,00

2.397,60

12.387,60

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

16376,31

3603,06

19979,37

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

17490,01

3669,88

21159,89

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 », Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

5.Οποιοδήποτε επιπλέον πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Για κάθε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2821 3 41760

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Τεχνικές Προδ/φες & Ενδ. Προϋπ/μός

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς