Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

30/03/2017, Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου της ΔΕΥΑΧ»

30.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 19:25

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου της ΔΕΥΑΧ» CPV: 39130000-2 NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφορά  πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 28.885,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον Κ.Α.Ε.8218-09. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 577,10€ ισχύος 4 μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού και θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

1) Την ημερομηνία έκδοσης.

2) Τον εκδότη.

3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προς την οποία θα απευθύνεται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7) Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλ. θα έχει ισχύ για 150 ημέρες.

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές ,την Πέμπτη 20/4/2017 και  ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει την επιλογή αναδόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-36266).

Email mailto:papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ