Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

02/11/2017, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού λοιπών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Χανίων

02.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:39

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού λοιπών δημοτικών ενοτήτων  του Δήμου Χανίων

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

 

  1. 1.       Αναθέτουσα Αρχή -Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει και στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr, στην διαδρομή προκηρύξεις.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV:. 31500000-1, 31527200-8 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 37.903,22 € πλέον  ΦΠΑ 24%   9.096,77 €  σύνολο  47.000,00 €

Αναλύεται στις εξής ομάδες:

 

Ομάδες

Σύνολο
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο
με ΦΠΑ

Ομάδα Α: Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π.250W E40 αχλαδωτή 

3.000,00 €

3.720,00 €

Ομάδα Β: . Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 W και 40 W traffic Ε27 

2.040,00

2.529,60

Ομάδα Γ: Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα 100W Ε40 και 70W Ε27. 

1.500,00

1.860,00

Ομάδα Δ: Λυχνία με κεραμικού καυστήρα ενός άκρου 70 W και 150W G12. 

1.000,00

1.240,00

Ομάδα Ε: Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED, 11W, E27 

8.300,00

10.292,00

Ομάδα Ζ: Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED, 16W, E27. 

3.250,00

4.030,00

Ομάδα Η: Λυχνία φθορισμού 18W G13. 

450,00

558,00

Ομάδα Θ: Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά 1.000W και 2.000 W, Ε40 

2.600,00

3.224,00

Ομάδα Ι: Λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών ατμών, για κλειστού τύπου φωτιστικά 2.000W, K12s-36 

4.963,00

6.154,39

Ομάδα Κ: Φωτιστικό σώμα κορυφής, διαφωτισμού, τεχνολογίας διοδίων φωτοεκπομπης (led), επίπεδης μορφής. 

10.800,00

13.392,00

Σύνολο προϋπολογισθείσας  δαπάνης

37.903,22 €

47.000,00 €

 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν  την δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία ή σε περισσότερες ομάδες .

Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό  63638/01-11-2017 αναλυτική Διακήρυξη .

7. Χρόνος και τόπος διενέργειας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 16/11 /2017 ημέρα  Πέμπτη   και από ώρα 09:30 πμ  έως  10:00 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 150 ημέρες 

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

10. Ενστάσεις: Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Δεν απαιτείται

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

TEYΔ

                                                                         

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                    ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ