Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

09/11/2017, «Προμήθεια Υπερκατασκευής τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ και τοποθέτηση σε απορριμματοφόρο του Δήμου Χανίων

09.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:49

 

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Υπερκατασκευής  τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ και τοποθέτηση σε   απορριμματοφόρο του Δήμου Χανίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

 

  1.        Αναθέτουσα Αρχή -Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει και στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr, στην διαδρομή προκηρύξεις.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV:. 34224200-5  

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η  προμήθεια  αφορά την προμήθεια Υπερκατασκευής  τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ και τοποθέτηση σε   απορριμματοφόρο του Δήμου Χανίων, με συνολικό  προϋπολογισμό στο ποσό των 45.000,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%   10.800,00 €  σύνολο 55.800,00 €

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό  65188/08-11-2017 αναλυτική Διακήρυξη .

7. Χρόνος και τόπος διενέργειας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 23/11/2017 ημέρα  Πέμπτη   και από ώρα 09:30 πμ  έως  10:00 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 150 ημέρες 

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

10. Ενστάσεις: Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Δεν απαιτείται

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

ΤΕΥΔ

Πίνακας Α (προς συμπλήρωση)