Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

29/05/2017, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ με δικαιωμα μονομερους παράτασης ενός έτους

29.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:57

 

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων & δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  προϋπολογισμού 1.716.015,44  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:90900000-6, 90610000-6, 90911200-8, 90910000-6

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  Η σύμβαση χωρίζεται σε 4 τμήματα.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Κωδικός CPV 90900000-6 (Καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων) προϋπολογισμού  198.641,96  €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Κωδικός CPV 90610000-6(Καθαρισμός  και σάρωση οδών) προϋπολογισμού  1.404.202,01  €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Κωδικός CPV 90911200-8 (Καθαρισμός των χώρων δημοτικών υπηρεσιών - γυμναστηρίων) προϋπολογισμού  49.549,60 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   

 

ΤΜΗΜΑ  4: Κωδικός CPV 90911200-8 (Καθαρισμός   παραλιών και αφοδευτηρίων αιγιαλού ) προϋπολογισμού  63.621,87 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος Υλοποίησης της Υπηρεσίας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με  δικαίωμα του Δήμου Χανίων   να παρατείνει τη σύμβαση μονομερώς με τους ίδιους όρους για ένα (1) επιπλέον έτος μετά τη λήξη της, με την ίδια συμβατική ετήσια αξία όπως αυτή  έχει προκύψει από την έκπτωση του αναδόχου.

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό      27535/2017 αναλυτική Διακήρυξη .

 

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 4 τμήματα και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 06/07/2017.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η  01/06/2017 ώρα 08:30  π.μ.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η    01/ 07 /2017 ώρα λήξης 15.30 μμ

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη.

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

 

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/05/2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Αναλυτικότερα:

 

Διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα

ΕΕΕΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης ΕΕΕΣ