Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

22/03/2017, Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων

22.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Χανίων

 

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υπηρεσία ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού  246.809,19 €  ευρώ με το Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης)

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:  60443100-6

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η ανωτέρω Υπηρεσία αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών με  21 ναυαγοσωστικούς πύργους 

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

 

6. Χρόνος Υλοποίησης της Υπηρεσίας: H Υπηρεσία αφορά 4 μήνες από 01/06/2017 έως  30/09/2017  με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 10 ημέρες

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό   14242/2017 αναλυτική Προκήρυξη.

 

8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ:  39888.  Η ημέρα έναρξης υποβολής  προσφορών είναι  23/03/2017  και ώρα 7.00 π.μ.  Καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής προσφορών είναι η 14/04/2017  ώρα λήξης 15.30 .

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 5 μήνες

 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων (Κ.Α 70-6117.001).

 

12. Ενστάσεις – προδικαστικές

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή,  σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf.

                                             Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                            Μιχάλης Βλαχάκης

 

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση - Προυπολογισμός μελετης

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Τ.Ε.Υ.Δ