Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/02/2017, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο

03.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:56

στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 τ.Α΄/10-04-2012)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2.-Τις διατάξεις του Π. 149/2010 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης». 3.- Την υπ’ αριθμό 118387/24-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

4.-Τις διατάξεις του ν. 4070/2012/ΦΕΚ 82 τ.Α΄/10-04-2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.-Τις αριθμ. 82/2012 (ΦΕΚ 2060/τ.Β΄/28-06-2012) και 40/2014 (ΦΕΚ1977/τ.Β΄/14-09-2015) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

6.-Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-14)

 

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια Ε Χ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για τις οποίες ζητείται άδεια, ή το είδος άδειας ή αδειών και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης