Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

06/06/2017, Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς

06.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
Χανιά 06 / 06 / 2017


Α.Π.: 29493

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Την υπ’ αριθμό 72/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 11.000,00€ στον Κ.Α. 70-6117.012 για την κάλυψη της (ΑΔΑΜ:17REQ005861581)

  • Την υπ’ αριθμό 4138/27-01-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Την υπ’ αριθμό 10498/02-03-2017 Πρόσκληση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές

  • Το υπ’ αριθμό 26593/23-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 10.986,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιείται με τον Ν. 4235/2014. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για τους λόγους ότι αφενός ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την περισυλλογή και αφετέρου τα φιλοζωικά σωματεία σύμφωνα με επιστολή τους αδυνατούν να αναλάβουν αυτό το έργο, κρίνεται σκόπιμο η παραπάνω εργασία να ανατεθεί σε ιδιώτη. Αντικείμενο της ανατεθείσας υπηρεσίας θα είναι η αιχμαλωσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, η μεταφορά τους σε κτηνίατρο για τις απαραίτητες εξετάσεις και κατόπιν η μεταφορά τους σε κατάλληλο ενδιαίτημα (εφόσον απαιτείται για προσωρινή φιλοξενία). Επιπλέον επειδή ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει επί του παρόντος δημοτικό καταφύγιο θα πρέπει η υπηρεσία φιλοξενίας αδέσποτων ζώων μετά την περισυλλογή, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, να ανατεθεί σε ιδιώτη που διαθέτει ειδικό ενδιαίτημα για μικρά ζώα. Η φιλοξενία των ζώων στο ενδιαίτημα θα είναι προσωρινή και θα αφορά την παρακολούθηση ζώων ύποπτων για μεταδοτικά νοσήματα ή ύποπτων για απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά, και την αποθεραπεία ζώων μετά από επεμβάσεις στείρωσης ή περίθαλψης. Τα ζώα μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, πόρισμα του αρμόδιου κτηνιάτρου ή την αποθεραπεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 θα επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι ετήσιες ανάγκες για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς προεκτιμήθηκαν ως εξής:

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ι

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Επεμβάσεις

(προμέτρηση)

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από τον Δήμο για την περισυλλογή και θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με κατάλληλο όχημα για την ασφαλή μεταφορά του. Το ζώο θα μεταφέρεται στο δημοτικό κτηνιατρείο ή σε ιδιωτικό κτηνιατρείο ανάλογα με την περίπτωση (το οποίο θα το υποδεικνύει η υπηρεσία) και αφού γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις/επεμβάσεις θα μεταφέρεται σε ενδιαίτημα φιλοξενίας ή θα επανατοποθετείται στο οικείο του περιβάλλον. Σε περίπτωση τραυματισμένου ζώου η επέμβαση του αναδόχου θα πρέπει να είναι άμεση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει βεβαίωση στη οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία και τοποθεσία περισυλλογής του ζώου και να τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα υπάρχει καρτέλα καταγραφής του ζώου με φωτογραφία και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με ημερομηνία, ταυτότητα ζώου, μεταφορά κ.λ.π.. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας.

80

 

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Ι, 3.174,40€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ II

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ημέρες

(προμέτρηση)

Η φιλοξενία των αδέσποτων ζώων θα γίνεται σε ειδικό οίκημα (ενδιαίτημα/καταφύγιο) όπου θα παρέχεται τροφή, κατοικία, περιποίηση, παρακολούθηση σε υγιή ή εν αναρρώσει αδέσποτα ζώα. Το ενδιαίτημα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας.

525

 

 

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ II, 7.812,00€

 

 

 

Οι ποσότητες της προμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί τόπου ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για τη μία ή και για τις δύο ομάδες. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

Η δαπάνη ανέρχεται έως του συνολικού ποσού των 3.174,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑΣ I, και έως του συνολικού ποσού των 7.812,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑΣ II και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Η ακριβής δαπάνη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό και το είδος των πράξεων που θα πραγματοποιηθούν.

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. Για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» το τιμολόγιο θα συνοδεύεται από τα εξής:

  • Έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου από τον Δήμο για επέμβαση περισυλλογής.

  • Βεβαίωση του αναδόχου για την περισυλλογή η οποία θα αναφέρει την ημερομηνία και την τοποθεσία περισυλλογής του ζώου.

Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται προς πληρωμή στο φορέα, συνολικά στο τέλος κάθε μήνα. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπισης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

6. Έναρξη επαγγέλματος εκπαιδευτή σκύλων στην Εφορία (μόνο για τους συμμετέχοντες στην ΟΜΑΔΑΣ Ι)

7. Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος μικρών ζώων (μόνο για τους συμμετέχοντες στην ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ).

8. Έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία (μόνο για τους συμμετέχοντες στην ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ).

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ