Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

09/06/2017, Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού Δ.Ε. Κεραμιών

09.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 09 / 06 / 2017


Α.Π.: 30924

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού Δ.Ε. Κεραμιών

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 360/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 7.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.027 για την κάλυψη της

  3. Την υπ’ αριθμό 25962/19-05-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές προδιαγραφές

  4. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού Δ.Ε. Κεραμιών», προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας, αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια) για τις ανάγκες συντήρησης και επέκτασης των Δημοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Κεραμιών και συγκεκριμένα:

 

A/A

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΜΕΤΡΑ)

1

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ – ΔΕΗ 1X 2,5mm2

 

IEC 60502-1, HD 626-9N, DEH KK 03.05, ΜΟΝΩΣΗ EPR, ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΠΟ ΒΑΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΧΡΩΜΑ ΜΑΝΔΥΑ ΜΑΥΡΟ, ΒΑΡΟΣ 68KG/KM ΠΕΡΙΠΟΥ,

ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΑΥΡΟ

800

2

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ – ΔΕΗ 1X 2,5mm2

 

IEC 60502-1, HD 626-9N, DEH KK 03.05, ΜΟΝΩΣΗ EPR, ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΠΟ ΒΑΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΧΡΩΜΑ ΜΑΝΔΥΑ ΜΑΥΡΟ, ΒΑΡΟΣ 68KG/KM ΠΕΡΙΠΟΥ,

ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΚΡΙ

800

3

E1VV- U 3 * 1,5 mm2

ΝΥΥ 3 X 1,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

1.000

4

E1VV - U 3 * 2,5 mm2

ΝΥΥ 3 X 2,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

1.000

5

E1VV - U 5 * 4 mm2

ΝΥΥ 5 X 4 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

1.000

6

Η05VV-F 3 * 1,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

1.000

7

Η05VV-F 3 * 2,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

1.000

8

Η05VV-F 5 * 1,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

1.000

 

 

Κάθε υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ/HD), που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η σύμβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται µε τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISO που ισχύουν για αυτό.

Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων και πιθανά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Όλες οι ποσότητες των καλωδίων πάνω από 300μ. θα παραδοθούν σε συσκευασία στροφείου.Όλα τα παραπάνω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων και οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας, έως και την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού Δ.Ε. Κεραμιών

Υπόψη κας Γουμενάκη

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.

 

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από δείγμα των προϊόντων, διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή και ο προσφέροντας θα αποκλείεται από τη διαδικασία.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ