Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

01/09/2017, Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

01.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 01 / 08 / 2017


Α.Π.: 49685

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Την υπ’ αριθμό 479/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 2.000,00€ στον Κ.Α. 35-7135.002 για την κάλυψη της

  • Την υπ’ αριθμό 35752/29-06-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Τεχνική Περιγραφή) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορές για την «Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας», προϋπολογισμού 1.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά η προμήθεια, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Τεχνική Περιγραφή) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πιρούνες ανταλλακτικές μεταλλικές με πέντε δόντια

τεμάχιο

10

Ψεκαστήρα πλάτης πλαστικιά 16 λίτρων

τεμάχιο

1

Αντιανεμικό πράσινο δίχτυ πυκνότητας 90% σε ρολό διαστάσεων 50μέτρα χ5 μέτρα(250τετραγωνικά μέτρα)

τεμάχιο

2

Κλειδοθήκη μικρή 30εκΧ40εκ είκοσι θέσεων

τεμάχιο

1

Φτυάρια μεταλλικά τετράγωνα 30 Χ25 εκατοστά. Με διάμετρο υποδοχής κονταριού 4,2εκατοστά

τεμάχιο

10

Σκούπες για γκαζόν -φύλλα τύπου <> χρώματος χρυσού

τεμάχιο

14

Ανταλλακτικό κοντάρι για την μεταλλική τσουγκρανάσκουπα Gardena

τεμάχιο

7

Μεταλλικό σάρωθρο Gardena τσουγκρανόσκουπα μεταλλική ρυθμιζόμενη κόμπι με αντιδιαβρωτική προστασία με εύκαμπτα ψευδαργυρωμένα δόντια από ελαστικό χάλυβα . Με άνοιγμα βεντάλιας από 30-50cm.

τεμάχιο

14

Λίμες αλυσοπρίονου λεπτές 5/32

τεμάχιο

20

Πριόνι χειρός σπαστό 150 mm τύπου Samurai

τεμάχιο

10

Πριόνι χειρός ίσιο 240 χιλιοστών τύπου Samurai

τεμάχιο

2

Ανταλλακτική λάμα για το σπαστό πριόνι χειρός 150mm

τεμάχιο

2

Μπαταρίες αλκαλικές τετράγωνες 9v με μακριά ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια.

τεμάχιο

200

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας.

Η προμήθεια των ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας και τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορά έως και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ