Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

23/6/2017, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2017 (ΔΕΥΑΧ)

23.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:45

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2017, Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 24-06-2017 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 03-07-2017.

        Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α),

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

5. Την υπ’ αριθμ. 55/23-2-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη αναγκών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2017»,

6. Το με αριθμ. πρωτ. 3156/20-3-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑ Χανίων)» ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών,

7. Την υπ’ αριθμ. 14062/2-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, η σύναψη εξήντα (60) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα,

8. Το υπ’ αριθμ. 9417/5-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων,

9. Την υπ’ αριθμ. 231/25-5-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων με θέμα: «Έγκριση των όρων της ανακοίνωσης για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ 1/201)» και την υπ’ αριθμ. 266/15-6-2017 απόφαση του ιδίου οργάνου περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 231/25-5-2017 προηγούμενης απόφασής του,

10. Το υπ΄ αριθμ. 720/τ.Β’/29-4-2011 ΦΕΚ συγχώνευσης των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και Ακρωτηρίου σε ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων» και το ΦΕΚ 2463/τ.Β’/1-10-2013 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (τελευταία τροποποίηση με το ΦΕΚ 207/τ.Β’/30-1-2017,

11. Την υπ’ αριθμ. 3609/24-5-2017 βεβαίωση της Οικονομικής – Διοικητικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

περισσότερα....