Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

7/8/2017, Πρόσληψη 1 (Ενός) Καθαριστή/στριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το 7ο Γυμνάσιο Χανίων για το Σχολικό Έτος 2017-2018

07.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:24

Η Δ/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χανίων,

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

  3. . Τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90, της παραγρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου

  4. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτό ορίστηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

  5. Την Υπουργική απόφαση 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β/17-4-2008) περί καθορισμού αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων .

  6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., που αφορά τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.

  8. Το ΦΕΚ 17Α/15-02-2017, με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων μέσω των σχολικών επιτροπών για το σχολικό έτος 2017-18.

  9. Την 18Η Πράξη/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ-ΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ