Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

24/03/2017, Προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

24.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:14

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων 

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων  προϋπολογισμού 876.347,34  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:15000000-8, 15511100-4, 15110000-2, 15331170-9, 15811000-6, 15221000-3, 03311000-2, 03220000-9, 15111200-1

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η ανωτέρω προμήθεια είναι  προϋπολογισμού 876.347,34 €

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων είναι συνολικού  προϋπολογισμού 252.441,76  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 291.252,75 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 27 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε : Γάλα για το Προσωπικό του Δήμου Χανίων, Είδη Παντοπωλείου,  Ελαιόλαδο, Είδη Αρτοποιίας, Είδη Οπωρολαχανοπωλείου, είδη Κρεοπωλείου νωπά, Κατεψυγμένα λαχανικά, Είδη Ιχθυοπωλείου  κατεψυγμένα,

Παγωτά και Γλυκά  

ΓΙΑ ΤΟΝ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π:

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων είναι συνολικού  προϋπολογισμού 284.526,35  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 327.960,29 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 10 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε : είδη αρτοποιϊας, γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού, είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεοπωλείου νωπά, είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη ιχθυοπωλείου νωπά,

είδη οπωρολαχανοπωλειου.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ:

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων είναι συνολικού  προϋπολογισμού 209.916,50  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 240.216,86 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 11 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε:  Είδη Αρτοποιίας, γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού, Είδη Παντοπωλείου , Ελαιόλαδο, Κατεψυγμένα λαχανικά, είδη Κρεοπωλείου νωπά , Είδη Κρεοπωλείου κατεψυγμένα, Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά,

Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη Οπωρολαχανοπωλείου 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ:

Είδη Κυλικείου,  συνολικού  προϋπολογισμού 13.876,48 χωρίς ΦΠΑ και 16.917,44 με ΦΠΑ

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:H προμήθεια καλύπτει  το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό   14332/2017 αναλυτική Διακήρυξη .

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 49 τμήματα και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28/04/2017. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 3/4/2017 ώρα 7.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 24/04/2017 ώρα λήξης 15.30 μμ

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη.

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/03/2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

                                                             Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                            Μιχάλης Βλαχάκης

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών