Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2019

29/11/2019,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ)»

29.11.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία)

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr /imathiopoulou@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιουλία Μαθιοπούλου (τηλ. 28213-41719, FAX: 28210-41716).

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού

 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:45214220-8

 4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 5. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 6. Τίτλος έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ)»

 7. Σύντομη Περιγραφή:

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται περιληπτικά στο παρόν έργο αφορούν:

 • την τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης

 • απομάκρυνση υφιστάμενων μεταλλικών πανέλων από τα δώματα και πλήρης κατασκευής νέας θερμομόνωσης – υγρομόνωσης σε αυτά

 • αφαίρεση των υφιστάμενων απλών κουφωμάτων και αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή

 • η θέρμανση και η ψύξη του συγκροτήματος θα γίνεται μέσω Κεντρικής Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί νέες μονάδες fan coil τοίχου

 • αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των φωτιστικών με κατάλληλα φωτιστικά υψηλής απόδοσης και

 • εγκατάσταση σε κάθε αίθουσα καινοτόμου αυτόνομου συστήματος ελέγχου φωτισμού.

 1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 2.330.645,16 χωρίς ΦΠΑ ( 2.890.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.)

 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριάντα έξι μήνες (36) από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες θα εκτελούνται εντός των σχολικών αργιών.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην

 κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των

παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις

εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση

που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η

ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το

άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να

διαθέτουν,την τεχνική ικανότητα, και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται

από το Π.Δ. 71/19 στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και στην κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ»

και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22Γ και 22Δ της διακήρυξης.

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016.

 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ..

 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 6. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/12/2019 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:30 πμ.

 2. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 3. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).

 1. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032998 και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα το άρθρο 150 του Ν.4412/2016.

 1. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 2. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (46.612,00). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Αρχεία

 1. ΦΟΡΤ.ΚΛΙΜ.ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.
 2. ΦΟΡΤ.ΚΛΙΜ.ΛΥΚ.
 3. 6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.ΚΛΙΜ.ΟΡΟΦΟΣ
 4. 6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.ΚΛΙΜ.ΙΣΟΓΕΙΟ
 5. 6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.ΚΛΙΜ.
 6. ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜ.ΚΤ.ΑΜΠΕΡΙΑΣ
 7. 6-ΓΥΜΝ.ΑΝ.ΚΛΙΜ.ΟΡΟΦΟΣ
 8. 6-ΓΥΜΝ-ΑΝ.ΚΛΙΜ.ΙΣΟΓΕΙΟ
 9. ΠΡΟΜ.ΟΨΗ.6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.
 10. 6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.ΚΛΙΜ.
 11. ΠΡΟΜ.ΟΡΟΦ.6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.
 12. ΠΡΟΜ.ΙΣΟΓΕΙΟΥ.6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.
 13. 6-ΓΥΜΝ.ΔΥΤ.ΚΛΙΜ.
 14. ΠΡΟΜ.ΔΩΜ.6-ΓΥΜΝ.ΑΝΑΤ.
 15. 6-ΓΥΜΝ.ΑΝ.ΚΛΙΜ.
 16. ΠΡΟΜ.ΟΨΕΙΣ.6-ΓΥΜΝ.ΑΝΑΤ.
 17. 6-ΓΥΜΝ-ΑΝ.ΚΛΙΜ.
 18. ΠΡΟΜ.Α.ΟΡΟΦΟΥ.6-ΓΥΜΝ.ΑΝ.
 19. 4-ΛΥΚ.ΚΛΙΜ.ΙΣΟΓ
 20. ΠΡΟΜ.ΙΣ-6 ΓΥΜΝ ΑΝ.
 21. 4-ΛΥΚ ΚΛΙΜ-ΔΩΜΑ
 22. ΠΡΟΜ.ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 6-Γ ΔΥΤ.
 23. ΠΡΟΜ.ΠΟΣ.6-Γ ΑΝΑΤ
 24. ΠΡΟΜ.ΔΩΜ. 4-Λ
 25. 4-ΛΥΚ ΚΛΙΜ Β ΟΡΟΦ
 26. ΠΡΟΜ.ΟΨΕΙΣ 4-Λ
 27. 4-ΛΥΚ. ΚΛΙΜ Α-ΟΡΟΦ
 28. ΠΡΟΜ.Β.ΟΡΟΦ 4-ΛΥΚΕΙΟ
 29. ΦΟΡΤ ΚΛΙΜ ΓΥΜΝ ΑΝ
 30. 4-ΛΥΚ ΚΛΙΜ
 31. ΠΡΟΜ.Α.ΟΡΟΦ.4-ΛΥΚ.
 32. 4-ΛΥΚ.ΚΛΙΜ.
 33. ΠΡΟΜ.ΙΣΟΓ.4-ΛΥΚ
 34. 4-ΛΥΚ ΚΛΙΜ
 35. ΠΡΟΜ.ΠΟΣΟΤ.4-ΛΥΚ
 36. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
 37. Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤ.ΑΜΠΕΡΙΑΣ
 38. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
 39. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 40. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 41. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 42. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 43. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 44. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 45. ΤΕΥΔ
 46. ΕΣΥ
 47. ΣΑΥ
 48. ΦΑΥ
 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 50. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ