Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2019

05/11/2019, Προκήρυξη για την ανάθεση των υπηρεσιών: Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων

05.11.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΑΔΑ: Ω116ΩΗ5-Ω0Η

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων » (Κωδ.ΟΠΣ: 5032522) 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων » (Κωδ.ΟΠΣ: 5032522)»

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Προϋπολογισμός: : 113.620,00€ πλέον Φ.Π.Α24%: 27.268,80€ Σύνολο: 140.888,80€

3. Πηγή χρηματοδότησης Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210001)

4. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

5. Κωδικός CPV: 72262000-9, 921100000, 92500000-6 

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ενιαία προβολή και διαχείριση πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει την κοινή προβολή και διαχείριση των χώρων και των δράσεων πολιτισμού του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων εντός περιοχής ΒΑΑ. Ειδικότερα, θα επιτευχθεί:

α) Ενιαία προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών χώρων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την υποβολή αιτημάτων για χρήση των χώρων πολιτισμού και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων (π.χ. παραδοσιακά επαγγέλματα) μέσω ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος.

β) Προβολή του περιεχομένου του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος πολιτισμού σε ειδικές οθόνες σε επιλεγμένα σημεία της πόλης προς ενημέρωση του κοινού (κατοίκους - επισκέπτες) για τα τρέχοντα πολιτιστικά δρώμενα (ψηφιακή σήμανση - digital signage).

γ) Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων με ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω Διαδικτύου (Live Streaming) και διαδικτυακή αρχειοθέτηση τους για μελλοντική παρακολούθηση.

δ) Ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Δημοτικής Πινακοθήκης μέσω ψηφιακών υπηρεσιών και για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ψηφιακή προβολή μόνιμη συλλογής σε οθόνες, Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια).

8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

9. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 14 (δεκατέσσερις) μήνες από την υπογραφή συμφωνητικού υλοποίησης.

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθμό πρωτ. 52118/05-11-2019 αναλυτική Διακήρυξη.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

12. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού και ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2.272,40€).

13. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

14. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η     06 /12 / 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 23:55, τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 12/ 12/ 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30.

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 81193

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΆ ΤΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ