Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2019

10/7/2019, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ:5032522

10.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών , Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων και  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι στις 5/7/2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων» (συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 140.888,80€), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» ομώνυμης  πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5032522, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης, με μοναδικό κωδικό:19DIAB000004946, διενεργήθηκε μέσω των δικτυακών τόπων του Δήμου Χανίων  https://www.chania.gr/katoikoi/arxeioprokir2019/diavxoroipolitismou.html και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr/eprocdeliberation/unprotected/searchDeliberations.htm.

Στο πλαίσιο αυτής υπεβλήθησαν οι παρατηρήσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου και συντάχθηκε ο παρακάτω Πίνακας Αποτελεσμάτων ο οποίος τηρείται και στον φάκελο της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων» (ΟΠΣ 5032522):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


Α/A 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε  στη Διακήρυξη 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία )

 

1 

Σελ. 13 – παράγραφος 5.3 Επάρκεια ομάδας έργου.

Αναφορικά με την απαίτηση στην ομάδα έργου  για την ύπαρξη  πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων επιμελητηρίου, παρακαλούμε να επανεξετάσετε αυτή την απαίτηση καθότι μετά από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποιήσαμε τέτοιο μητρώο υφίσταται μόνο σε ελάχιστα  Εμπορικά  επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα (π.χ. Αθηνών, Φθιώτιδας κλπ.) και δεν παρέχεται σαν δυνατότητα πιστοποίησης  σχεδόν από το σύνολο των επιμελητηρίων της χώρας.  Αυτό οδηγεί σε υπέρμετρο περιορισμό του ανταγωνισμού καθότι δεν  υφίσταται τέτοιο μητρώο στα περισσότερα επιμελητήρια της χώρας και άρα συνιστά εμπόδιο στη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων στο διαγωνισμό. Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ). 

ΝΑΙ 

Η απαίτηση αυτή επανεξετάστηκε και θα αφαιρεθεί από τη διακήρυξη.

Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης  

2

Σελ. 40 - Παράγραφος 6.2.3.2 Δημιουργία βίντεο

Αναφορικά με την απαίτηση για την παράδοση ενός συνολικού βίντεο 60 λεπτών που αφορά το σύνολο των επαγγελμάτων παρακαλώ να μας διευκρινίσετε εάν το βίντεο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί εξ αρχής με νέο σενάριο, ή θα είναι μία συνολική παρουσίαση χωρίς να απαιτείται νέο σενάριο, μοντάζ κλπ. των 20 βίντεο που θα δημιουργηθούν ανά επάγγελμα.

 

ΝΑΙ

Διευκρινίζουμε ότι βίντεο 60 λεπτών αφορά  μία συνολική παρουσίαση των 20 βίντεο που θα δημιουργηθούν ανά επάγγελμα χωρίς να απαιτείται νέο σενάριο, μοντάζ κλπ..  Αυτό θα διατυπωθεί με σαφήνεια και στη διακήρυξη.

Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης