Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

05.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου  Χανίων που εδρεύει στα Χανιά  Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Χανίων

Χανιά

(Ν. Χανιών)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρου Οχήματος αρπάγη)

8  μήνες

1

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 10/6/2020 έως και Παρασκευή 19/6/2020.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ6