Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 3/2020 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

24.08.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

Σας ενημερώνουμε ότι με το αριθ. πρωτ: 52879/21-8-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχονται διευκρινίσεις, και με την αριθ. 52878/22-8-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/Γ΄/22-8-2020) με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324)” μεταβάλλονται οι όροι μοριοδότησης ως εξής:

  1. Αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας, στην περίπτωση που οι υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011, προσκομίζουν βεβαιώσεις από τον Δ/ντη της μονάδας που απασχολήθηκαν στην σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.
  2. Αναφορικά με τη δήλωση προτίμησης για θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1, 2).
  3.  Πέραν των 17 μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις 17 μονάδες ανά μήνα.

Παράδειγμα:

Αριθμός αιθουσών

Μόρια

8

25 (17+8)

16

33 (17+16)

18

34 (17+17)

Ως εκ τούτου και με δεδομένη την μεταβολή των όρων μοριοδότησης της ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, την έκδοση νέας ΚΥΑ και το νέο έντυπο αίτησης, σας πληροφορούμε ότι θα δοθούν άμεσα ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΕΠΑΝΑΥΠΟΒΟΛΗ των αιτήσεων καθώς και ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ για τη διαδικασία που θα ισχύει. 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ