Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

Πίνακες κατάταξης και επιλογής έξι (6) ατόμων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου υπό μορφή αντιτίμου

07.10.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:10

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 6 (έξι) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων με αριθμ. πρωτ. 48394/17-9-2020.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτηση τους, ήτοι από 8/10/2020 έως και 12/10/2020.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ