Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

03.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 05:09

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, δηλαδή την 4η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 7/9/2020 ώρα 24:00.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr

Επισημαίνεται ότι στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΣΟΧ 3/2020 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η μόνη εμπειρία που μοριοδοτήθηκε είναι αυτή που βεβαιώθηκε από τις σχολικές επιτροπές και η οποία αναζητήθηκε αυτεπάγγελτα. Οι λοιπές περιπτώσεις εμπειρίας έχουν μηδενιστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές ΚΥΑ και το παράρτημα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Χανίων.