Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

15/6/2004, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

15.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ», οι οποίες συμπλήρωσαν την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ. 1α του Ν.4325/2015.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007) σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Την με αρ. 52/2020 απόφαση του Δ.Σ. ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων περί πρόσληψης πέντε (5) ατόμων κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ΔΟΚΟΙΠΠ.
6. Το άρθρο 24 παρ. 2 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών» της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) και τη με αριθμό 20203/27-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
1. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των κα-
θηκόντων της θέσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δι-
καστική συμπαράσταση).
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
2527/1997 (Α΄ 206).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος εάν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 15-06-2020 έως και 17-06-2020:
α) ταχυδρομικώς β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π
ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ