Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

13/4/2020 , Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

13.04.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Πληρ. Ε.Βέρδου

Μελιδονίου 27 Χανιά Κρήτης 73100

Τηλ. 28210-23360

                                                                                                    Χανιά  13 /4/2020

                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ 629

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 2190/1994 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΗΣ ΑΠΟ 14/3/2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη :

1) Την αριθμ. 23/2020 απόφαση του Δ.Σ.

2) Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων είναι κατεπείγουσες

4) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994

5) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

6) Τις διατάξεις του άρθρου 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄64/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη του ακόλουθου προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασής τους έως τέσσερις μήνες (Τετράμηνη Σύμβαση) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως ακολούθως :

α) Έξι  (6) ατόμων  κλάδου ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων

β) Ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων

 

Οι υποψήφιοι πρέπει

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες
  2. Να έχουν ηλικία 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) κατά τα άρθρα 8,9,10 του Υπαλληλικού Κώδικα με επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94
  3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού λόγω οκτάμηνης απασχόλησης στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οδός Μελιδονίου 27 τηλ. 28210-23360 εντός προθεσμίας τεσσάρων εργασίμων  (4) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης  του παρόντος δηλ. έως και την Τρίτη 21 Απριλίου 2020.

Είναι δυνατή η αποστολή e-mail με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς αποφυγή μετακινήσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ghrokom@otenet.gr    

Στο mail πρέπει να επισυνάπτονται σκαναρισμένα ευδιάκριτα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και ιδίως τα στοιχεία του αιτούντος με τα τηλ. Επικοινωνίας .

E-mail ελλιπή δεν θα λαμβάνονται υπόψη .

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 

γ) Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν .1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα

1) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη , εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου , δωροδικία , καταπίεση, απιστία  περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής.

2)Δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση.

3) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης , έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

4)  Δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

5) Δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση .

ε) Υπεύθυνη Δήλωση Ν .1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα 8μήνου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ  ΔΕ7 Ηλεκτρολόγων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας, Α΄ ή Γ΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*),

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος  χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας, Α΄ ή Γ΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*),

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας, Α΄ ή Γ΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*),

 β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας, Α΄ ή Γ΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*),

 β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

  (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

γ) Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν .1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα

1) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη , εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου , δωροδικία , καταπίεση, απιστία  περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής.

2)Δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση.

3) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης , έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

4)  Δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

5) Δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση .

ε) Υπεύθυνη Δήλωση Ν .1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα 8μήνου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007

 Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων (χώρος Ανακοινώσεων) και στον ιστότοπο του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

                                                                                                   H Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 

                                                                                                  Χαρίκλεια Ντερμανάκη