Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟΧ 2/2019

15.01.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απόρριψης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Κτηνιάτρων και ΔΕ Τεχνιτών (Πλακάς), σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2019 (υπ'αριθμ. 47193/7-10-2019 Ανακοίνωση το Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι μέχρι 25-1-2020, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ