Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

04.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 03:09

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Επί του προσωρινών πινάκων κατάταξης σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, δηλαδή από την Δευτέρα την 7η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 15.30. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναγράφεται η ένδειξη «ΣΟΧ 3/2020 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η μόνη εμπειρία που μοριοδοτήθηκε είναι αυτή που βεβαιώθηκε από τις σχολικές επιτροπές και η οποία αναζητήθηκε αυτεπάγγελτα. Οι λοιπές περιπτώσεις εμπειρίας έχουν μηδενιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές ΚΥΑ και το παράρτημα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Χανίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ