Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ME ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 41773/20-8-2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

28.08.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ 41773/20-8-2020 Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ,σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, όπως αναλύεται στο συνημμένο αρχείο με αρ.πρωτ. 43938/28-8-2020.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη στην παρούσα τροποποίηση της Ανακοίνωσης νέα «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» με αριθμό ΣΟΧ 3/2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Η προθεσμία υποβολής των ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ήτοι από Δευτέρα 31/8/2020 έως και Τετάρτη 2/9/2020.

ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση με μηδενική εμπειρία.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα ΣΟΧ βαθμολογείται μόνο η εμπειρία που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου μέσω σχολικών επιτροπών και όχι οποιαδήποτε άλλη εμπειρία.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. πρωτ: 41773/20-8-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΟΧ3/2020 ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41773/20-8-2020

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ