Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 26/03/2021 12:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Ανακοινώνει

ΤΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη», στο Δήμο Χανίων που εδρεύει στα Χανιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικοί

θέσεων

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

 

Δήμος Χανίων

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

Για τη στελέχωση της Δομής Ολοκληρωμένης φροντίδας των Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) 

Χανιά

(Ν. Χανίων)

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης

 

2

101

Δήμος Χανίων

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

Για τη στελέχωση της Δομής Κέντρου Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)

Χανιά

(Ν. Χανίων)

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης

 

2

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 30/3/2021 έως και την Πέμπτη 8/4/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΟΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ Α1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ5