Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2021»

22.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 32 ατόμων ως εξής :

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια Απασχόλησης

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

20

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΤΕ Νοσηλευτών

5

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΔΕ Ναυαγοσώστης

4

2 μήνες με 4ωρη απασχόληση

ΠΕ Εικαστικών

2

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΠΕ Διοικητικού

1

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΣΥΝΟΛΟ 

32 

 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 24/6/2021 έως και 28/6/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr.
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη σε μία ημερήσια εφημερίδα, στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων), στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ