Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 21/09/2021 03:09

Πίνακες κατάταξης και επιλογής έξι (6) ατόμων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου υπό μορφή αντιτίμου

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 6 (έξι) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων με αριθμ. πρωτ. 46141/8-9-2021.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτηση τους, ήτοι από 22/9/2021 έως και 27/9/2021.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ