Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 26/04/2021 12:04

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απόρριψης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με τη ΣΟΧ 1/2021 (υπ'αριθμ. 7042/12-2-2021 Ανακοίνωση το Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι μέχρι και 6-5-2021, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ