Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 09/06/2021 01:06

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απόρριψης των υποψηφίων ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τη ΣΟΧ 2/2021 (υπ'αριθμ. 8276/19-2-2021 Ανακοίνωση το Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι μέχρι και 21-6-2021, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ