Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 20/01/2021 12:01

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VARCITIES

Αναρτήθηκαν σήμερα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων ο Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών της με αριθ. πρωτ. 67331/23-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου VARCITIES.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η υποβολή ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) τριών εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ