Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 06/10/2021 09:10

06/10/2021, Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (08 μήνες), συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (08 μήνες), συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ήτοι από 07/10/2021 έως και 16/10/2021.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ κατά του κορωνοϊού COVID-19  δυνάμει του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

Ειδικό παράρτημα Α1