Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 14/09/2021 03:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων στον Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Χανίων

(Δ/νση Κοιν. Προστασίας)

Χανιά

ΤΕ Νοσηλευτών

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

1

101

Δήμος Χανίων

 Δ/νση Κοιν. Προστασίας)

Χανιά

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

2

102

Δήμος Χανίων

Δ/νση Κοιν. Προστασίας)

Χανιά

ΔΕ Νοσηλευτών

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

1

103

Δήμος Χανίων

Δ/νση Κοιν. Προστασίας)

Χανιά

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 16/9/2021 έως και 22/9/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΟΡΘΗ

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10-6-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ