Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 16/08/2021 12:08

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναρτήθηκαν σήμερα 16/8/2021 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες πίνακες επιτυχόντων πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι πίνακες απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 39874/3-8-2021 ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Χανίων.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους ήτοι από 17/8 έως και 18/8/2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων -προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Επισημαίνεται ότι στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΣΟΧ 3/2021 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».