Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 17/11/2021 05:11

17/11/2021, Προσωρινοί πίνακες κατάταξης είκοσι (20) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Δημοτικό Γηροκομείο (ΣΟΧ 1/2021)

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, είκοσι (20) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 1511/07-09-2021 (ΣΟΧ 1/2021).

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα τη ανάρτησης τους στον διαδικτυακό τόπο, ήτοι από 18/11/2021 έως και 27/11/2021. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr), όπως ακριβώς περιγράφεται και στη σχετική Ανακοίνωση.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ